🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
به ازای هرخانمی که به کانال ” بانوی سالم ” ادد بکنین یک سی سی از مواد ما به رایگان برد می کنید که در ادد سی نفرخانم؛ بطری 30سی سی از مواد جایزه تون ارسال خواهدشد. برندگان جوایز باارسال لیست ادد شون به پی وی ادمین ؛ آدرس وجایزه درخواستی شونو اعلام کنند 💑

کانال تلگرام ما :

t.me/healady

🎁 👉 @healady